විමල් කියන්නේ කවිකාරයෙක් ,මහින්ද කියන්නේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ

Previous Post Next Post