කක්කා හෝදන්නේ නැතුව ඇම්බිට්ටෙන් යන්නද කියන්නේ - මිහින්තලේ හිමි බැහැදකින්න ආපු තිස්සට වෙච්ච දෙයක්

Previous Post Next Post