ආසියාවේ සිංහයා වූ ෆාස්ටර් ජෙරම් සිංගප්පුරුවේ සිට නුගේගොඩට එයි - හැබැයි එදා මම කිව්වේ බොරු නෙවෙයි

Previous Post Next Post