කපුගේ ගේ පුතා බියගමදී ජවිපෙ වේදිකාව වර්ණවත් කරයි..විනාඩි 1 යි තත්ත්පර 15 න් කරනවා කතාවක්..

Previous Post Next Post