පාර්ලිමේන්තුවේ ගංජා මිසීට තේ බොන්න සල්ලි නැහැලු අපි හිතුවේ නැහැ මේ ගැනී තේ බෙනවා කියලා

Previous Post Next Post