වංචනික විදියට හොර ඔප්පු හැදුවොත් නීතියේ උපකාර ගන්නේ මෙහෙමයි

Previous Post Next Post