මනූෂ හොඳටම දන්නව කියන, සජිත්ගේ වෙරි ෂෝට් එක - ජනපතිගේ නියෝගය කරේ නෑ කියා සජිත්ගෙන් අගමැතිට දොස්

Previous Post Next Post