ආච්චිලා සෙට් එකක් පාර්ලිමේන්තුව වටලයි..බස් දාලා තිබ්බා.. නැගලා ආවා.. කින්ද මන්ද දන්නෑ

Previous Post Next Post