ලාල් කියන එකා සක්කිලියෙක්.. ඌ නම් මහ ජරා මිනිහෙක් ඕකා මාව විකුණගෙන කෑවා

Previous Post Next Post