ඊයෙත් එයා අපිට කතා කළා - යාළුවා කිව්වා එයා නැතිවුණා කියලා

Previous Post Next Post