ගෙවිඳුගෙ වෙලාව කපලා මූලාසනය එක්ක ගැටුමක් කවුද යකෝ වෙලාව කැපුවේ ?

Previous Post Next Post