ඩොලරය පහළ ගියා කියලා කියපු දේවල්වල තරම,ළමයි ගැන වගේ වගක් නෑ ඒත් අපේ වර්ජනනෙට බැනපු තරමක්-ස්ටාලිං

Previous Post Next Post