රනිල් මහත්තයා මොන පවක් කරලද මන්දා, අපි මොන පිනක් පවක් කරලද මන්දා -නාමල් කියපු දේ

Previous Post Next Post