මෙන්න JVP එක මරපු මිනිස්සුන්ගේ නම් ටික එලියට දානවා, 71 කැරැල්ලේ නායකයින් ඔක්කොමලව අනුර කුමාරලා මරලා?

Previous Post Next Post