අයිසින් දාලා වැඩක් නෑ ඇතුලේ මොකුත් නැත්තම් - සේවකයෙක් අධිපතිට කටඋත්තර නැති වෙන්න කිව්ව දේ මෙන්න

Previous Post Next Post