මගේ දෙපා මුලට හෙණ ගැහුවත් මට වදින්නේ නැහැ වන්දි ගෙවන්න මට සල්ලි නැහැ - මෛත්‍රී

Previous Post Next Post