චූටි පුතා චිචී ගගනගාමියෙක් නෙමෙයි.කිට් එක ඇන්දා විතරයි.මාස 3 කට පසු රංජන් ලංකාවට එයි

Previous Post Next Post