කුඩු ගංජා විකුණන්න ඕන සාලයෝ වත් කන්න , ගෑනුත් විකුණන්න කියයි

Previous Post Next Post