දසුන් ශානකගෙන් හිරුට දරුණු ප්‍රහාරයක්- දැන්වත් අපිට මඩ ගහන එක නවත්වන්න, මාධ්‍ය මැච් බලලා කතා කරන්න

Previous Post Next Post