ඉන්දියාවෙන් ආරාධනා ලැබුනොත් භාරගන්නවා නමුත් ලංකාව හැර යන්නේ නැහැ - උදයසීලන් කිල්මිෂා

Previous Post Next Post