උසාවියේදී නඩුකාරයාගේ බිරිඳව ඉල්ලලා-පෙම්වතිය දූෂණය කළ කාපිරියන් පොළොවේ ගසා මැරූ මරදන්කඩවල යකඩයා

Previous Post Next Post