අපේ ගී ගැයුවට කමක් නෑ ඒත් ඒවගෙන් හම්බකරන්න එපා - චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි

Previous Post Next Post