මිහින්තලය නායක හිමියන්,සති පොලට පිණ්ඩපාතය චාරිකාවේ වඩියි - මන්ත්‍රීවරයෙක් මාසික වැටුප පරිත්‍යාග කරයි

Previous Post Next Post