නයෙක් බෝතලේ ධාතු අරන් ආවා කියලා රැවටුණු මිනිස්සු රැවටෙන එක අහන්නත් දෙයක්ද?

Previous Post Next Post