දයාසිරි පුරුෂ ලිංගයේ නම කියලා කෑගහයි - සෙනග ගොඩක් මැද , ආපහු පුරුෂ ලිංගයේ නම කියලා ගහන්න යයි

Previous Post Next Post