අලි සබ්රි රහීම්ට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් ?දැන් කවුද සහය දෙන්නේ?කවුද විරුද්ධ වෙන්නේ බලමු ?

Previous Post Next Post