පෞද්ගලික ආයතනයක වර්ජනය කරනවා නම් පයින් ගහලා එලවන්නේල ඇයි රජයට මේක කරන්න බැරි කොන්ද පණ නැද්ද

Previous Post Next Post