මහින්ද කතාකරද්දී ආපු කැස්සට කඳුළු පනී,කැස්ස එයි, සාටකේ හදයි, මහින්දගේ කතාවේ ජරමර ගොඩයි.

Previous Post Next Post