දික්වැල්ල නිසා වෙච්ච විනාශය ගැන දිමුත් කියයි- උඩ පන්දුව අත්හැරීමේ ප්‍රතිවිපාක අපිට විඳින්න වුණා

Previous Post Next Post