එයා මගෙන් ඈත්වෙච්ච එක තමයි මට තාම දරාගන්න බැරි, මම ආදරයක් හොයන ගැහැණියක්

Previous Post Next Post