මාළිමාවට පිළිගැනීමක් තියෙන බව මම පිළිගන්නවා , කවුරු ගැනවත් හිතාගන්න බෑ , ඒ නිසා අපි මාළිමාවට දෙමු...

Previous Post Next Post