නැග්ග කොත්තුව ⁣තාම නොබැස්සේ පක්ෂ දේශපාලනික හේතුවකට -අසේල කියයි

Previous Post Next Post