නීති විද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නයක් ඇද්ද සජිත්ට පහර වදිද්දි විමල් මැද්දට පැනලා ආණ්ඩුවට පහර ගහයි

Previous Post Next Post