මම පවුල් කැඩුවෙ නෑ, වෙඩිං එක දවසෙයි දැනගත්තෙ මම එයාගෙ අටවෙනි බිරිඳ කියලා

Previous Post Next Post