කියන්න තියෙන ටික අමුවෙන්ම කිව්වම ලේසියි නේද ? මාධ්‍ය හමුවට කලින්ම මරික්කාර් කියපුවා ලීක්

Previous Post Next Post