මෛත්‍රීට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයිතියක් නැහැ , පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සජබ මන්ත්‍රීවරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට

Previous Post Next Post