ප්‍රේමදාස අපිවත් රඳවගෙන් හිටියා , පාඨලී වසන්ත ගැන කතාකරද්දී සජිත්ගේ තාත්තා කරපු දේවලුත් කියයි...

Previous Post Next Post