දුවට තවත් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බ නිසා , මෙහෙම වුනා කියන අයට පොලිසිය සත්‍යය පහදයි

Previous Post Next Post