ප්‍රියමාලි කියන්නේ අසාද් සාලිගේ හොර ගෑණි | හොරු එලවන්න අරගලයට ඇවිත් තියෙන්නේ කම්බ හොරු සෙට් එකක්

Previous Post Next Post