වසන්ත අවුරුදු 8ක් කැම්පස් ගිහිල්ලා | එයාට අවුරුදු 31ක් වයස | වසන්ත මුදලිගේ ගැන ජනපති පළමුවරට කතාකරයි

Previous Post Next Post