ඔමාන් සිද්ධියට ආණ්ඩුව සම්බන්ධයි මේකේ කොණක රාජපක්ෂලා ඉන්නවා Iවිදේශ කණ්ඩායමක් තමයි මේ රටේ බලයේ හිටියේ

Previous Post Next Post