හැමදාම මෙතන බයිලා ගහන්න ලෑස්තිවෙන්න එපා, මේ ආණ්ඩුවට ලැජ්ජා නැද්ද? ශානකියන් සහ ආණ්ඩුව යලිත් ගැටෙයි

Previous Post Next Post