හක්කේ බුදු රැස් බොක්කේ දඩ මස් , එකට ලැගලා රට හදන හැටි අපිට කියනවා |හරීන් කියන සුරංගනා ලෝකේ නැහැ

Previous Post Next Post