ගලවලා දාපං ඔය රෙදි වත්තලින් වරෙන්කෝ ඡන්දේ ඉල්ලන්න තෝව මුහුදට දාන්නේ මිනිස්සු - හරීන්ටයි මනුෂටනයි

Previous Post Next Post