ඔයාලා මේ ලගදි ඇවිත් ගූ චන්ඩි වෙන්න එපා හරීන් පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් කරයි

Previous Post Next Post