යුද්ධයෙන් පස්සේ අපි එකතුවෙලා රට හදමු කිව්වම මහින්ද කිව්වා රනිල් විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා,දැන් කොහොමද

Previous Post Next Post