පීඩාවෙන් පීඩාවට ඇදදමා කල්මුනේටම පන්නපු වෛද්‍ය ෂාෆිගේ දුව අද ඉන්න තැන! | නජිත් ඉන්දිකගේ සටහනකි

Previous Post Next Post