මේ ලෝකෙට සාස්තෘන් වහන්සේලා ඉපදින්නේමැච් දිනවන්නයි බල්ලෝ සනීප කරන්නයි නොවෙයි

Previous Post Next Post