මුන්ට ගානක් නෑ. මම කෝච්චියේ යන කෙනෙක් විදිහට දන්නවා ඒකත් හැමදාම පරක්කුයි.-තිළිණ රෙදි ගැලවෙන්න බනී

Previous Post Next Post