ඇමති කෙනෙක් මන්ත්‍රී පඩිය ගන්නවා කියන්නේ පට්ටපල් බොරු | එයාට මාසෙට ලක්ෂ 40ක වගේ පැකේජ් එකක් දෙනවා

Previous Post Next Post